Det er i hovedsak tre faktorer som spiller en avgjørende rolle for utviklingen av innskuddsrenten hos oss: 

1. Alternative finansieringskilder og priser 

Prisen for å hente finansiering i obligasjonsmarkedet eller andre kilder spiller en viktig rolle når vi fastsetter innskuddsrenten. Prisene på disse finansieringskildene svinger med fremtidige renteforventninger i markedet, og kan noen ganger være bedre priset (sett fra bankens ståsted). Da kan det være mer attraktivt for oss å hente innlån også fra andre kilder enn kundeinnskudd. 

2. Konkurransesituasjonen i innskuddsmarkedet 

En annen faktor som påvirker utviklingen av innskuddsrenten hos oss er konkurransen i innskuddsmarkedet. Dette innebærer at vi vurderer rentene i innskuddsmarkedet og rentene konkurrentene tilbyr på sine innskuddskontoer og sammenlikner utviklingen med rentesatsene på våre høyrentekonti. 

Velger du en konto med bruksbegrensninger, som for eksempel Høyrentekonto Pluss, vil renten alltid være høyere. 

3. Vår utlånsvekst

Sist, men ikke minst, påvirker vår egen utlånsvekst hvordan vi setter innskuddsrenten. Dersom vi opplever svakere vekst i utlån, har vi mindre behov for innskudd, og motsatt. Det kan påvirke hvordan vi priser kundeinnskudd. 

Kort oppsummert 

Ved fastsettelse av innskuddsrenten veier vi de tre overnevnte faktorene opp mot hverandre. Vi gjør en løpende vurdering av disse for å finne det rentenivået som passer best både for våre kunder og oss som bank.