Det er i hovedsak tre faktorer som spiller en avgjørende rolle for utviklingen av innskuddsrenten hos oss:

1. Finansieringskilder og priser
Prisen for å hente finansiering i obligasjonsmarkedet eller andre kilder spiller en veldig viktig rolle når vi fastsetter innskuddsrenten. Prisene på disse finansieringskilder har svingt en del de siste månedene, og det har vært til tider mer attraktivt for oss å hente innlån fra andre kilder enn kundeinnskudd.

2. Konkurransesituasjonen i innskuddsmarkedet

En annen faktor som påvirker utviklingen av innskuddsrenten hos oss er konkurransen i innskuddsmarkedet. Dette innebærer at vi vurderer rentene i innskuddsmarkedet og rentene konkurrentene tilbyr på sine innskuddskontoer og sammenlikner utviklingen med rentesatsene på våre høyrentekonti.

I mars 2023 hadde norske husholdninger i gjennomsnitt 1,5 % rente på sine bankinnskudd uten binding (kilde: SSB). Dersom man velger en konto med bruksbegrensninger, som for eksempel Høyrentekonto Pluss, vil renten alltid være høyere.

3. Vår utlånsvekst
Sist men ikke minst påvirker vår egen utlånsvekst innskuddsrenten. Dersom vi opplever svak vekst i utlån, har vi mindre behov for innskudd. I dette tilfellet vil vi muligens vente med å øke renten til veksten tar seg opp igjen. Vi har har hatt svak vekst i begynnelsen av 2023, men forventer at denne vil øke frem mot sommeren.

Kort oppsummert
Ved fastsettelse av innskuddsrenten veier vi de tre overnevnte faktorene opp mot hverandre. Vi gjør en løpende vurdering av disse for å finne det rentenivået som passer best både for våre kunder og oss som bank.